علمی

این وبلاگ دارای مطالب علمی می باشد.

سلول چیست؟

سلول چیست؟

بدن ما و همه ی موجودات زنده از واحد های بسیار کوچکی به نام سلول ساخته شده است .

سلول واحد ساختمانی  بدن است .

ساختمان سلول :

برای دیدن سلول به دلیل کوچک بودن باید از وسیله ای به نام میکروسکوپ استفاده کنیم .

با میکروسکوپ می توان همه چیز را بیشتر از 1000 برابر بزرگ کرد .

هر سلول سه بخش دارد :

۱.پوسته 

 ۲.سیتوپلاسم

۳.هسته

پوسته مانند پوششی در اطراف سلول کشیده شده است .

سیتوپلاسم مایع غلیظی است که تمام سلول را پر می کند .

هسته در داخل سیتوپلاسم قرار دارد

شکل و اندازه ی سلول ها با هم متفاوت است .

هر یک از سلول ها کار معینی انجام می دهند .آنها از غذایی که وارد سلول می شود استفاده می کنند

 و در صورت آسیب دیدن آنها تقسیم می شوند و سلول جدید را به وجود می آورند و این کار تا پایان عمر ادامه دارد .

هر سلول وظیفه ی خاصی را بر عهده دارد .مثلا سلول عصبی ( انتقال پیام ) سلول استخوانی

 ( استحکام ) سلول ماهیچه ( حرکت ) و سلول روده ( جذب غذا ) را بر عهده دارند .

شباهت های سلول :

1.همه ی سلول ها سه بخش اصلی پوسته و هسته و سیتوپلاسم را دارند .

2. همه ی سلول ها رشد می کنند .

3. همه ی سلول ها تقسیم می شوند .

 

 تفاوت های سلول گیاهی و جانوری:

برای تمایز یاخته‌های گیاهی و جانوری می‌توان تفاوتهای زیر را بررسی کرد:

 تفاوتهای متابولیسمی ، تفاوتهای ساختاری ، تفاوتهای تقسیمی

 

1- سلول هاي گياهي اغلب چند وجهي هستند ولي سلول هاي جانوري كروي هستند.

2- سلول های گیاهی تولید کننده و سلول های جانوری مصرف کننده اند.

3-سلول هاي گياهي داراي ديواره سلولي از جنس سلولز هستند ولي سلول هاي جانوري فاقد ديواره

سلولي هستند. 

4-سلول هاي گياهي داراي اندامك واكوئل مركزي و درشت هستند ولي سلول هاي جانوري اندامك

واكوئل مركزي ندارند.


5-سلول هاي گياهي داراي اندامك هاي پلاست (کلروپلاست= سبزینه= اندامک تولید غذا) هستند ولي

 سلول هاي جانوري اندامك پلاست را ندارند.


6-سلول هاي گياهي عالي سانتريول ندارند ولي هنگام تقسيم سلولي رشته هاي دوك تشكيل

 ميدهند ولي سلول هاي جانوري سانتريول دارند.


7 - روی سطح سلول جانوری غشاء وجود دارد و در سلول گیاهی علاوه بر غشاء  ، دیواره ی سلول هم

 وجود دارد .

8 - در اغلب سلول های گیاهی دانه های نشاسته وجود دارد که در سلول های جانوری یافت نمی شود

9- هسته در سلولهای گیاهی در مرکز قرار دارد ولی در سلولهای جانوری  در کنار جداره ها ی سلول قرار دارد.

10 - سلول‌های جانوری ممکن است یک یا چند تاژک داشته باشند اما، سلول‌های گیاهی فاقد تاژک

 هستند،به جز سلول‌های جنسی نر بعضی از گونه‌های گیاهی .

 ۱۱ - در سلول‌های گیاهی اندامکی به نام پلاست وجود دارد که در سلول‌های جانوری یافت

نمی‌شود. پلاست‌ها مسئول رنگیزه‌های مختلف گیاهی می‌باشند و آنها را به سه گروه کلروپلاست ،

 کروموپلاست و لوکوپلاست تقسیم می‌کنند.

12- سلول گیاهی نسبت به سلول جانوری دارای اشکال متنوع تری است .

[ جمعه پانزدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 21:25 ] [ امیرمحمد ] [ ]